DOKUMENTE STRATEGJIKE

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun e Lezhës

STATISTIKA

PROJEKTE

Z. Gjok NDOKA i Zgjedhur me Vendimin Nr. 40 datë 18.09.2015 të Këshillit të Qarkut Lezhë

Shoqata e Qarqeve

Assembly of European Regions

Interreg – IPA CBC Italy – Albania – Montenegro

EVENTE

NJOFTIME