DOKUMENTE STRATEGJIKE

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun e Lezhës

Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun e Lezhës

STATISTIKA

PROJEKTE

Kryetari i Këshillit të Qarkut Lezhë

Z. Eduard NDRECA, zgjedhur me vendimin e Këshillit të Qarkut Lezhë nr.53 datë 06.09.2019

Shoqata e Qarqeve

Assembly of European Regions

Interreg – IPA CBC Italy – Albania – Montenegro

EVENTE

NJOFTIME