Shpallje per levizje paralele pranim ne sherbimin civil Specialist për emergjencat civile, planifikimin e...

Specialist për emergjencat civile, planifikimin e territorit dhe liçensimin në fushën e trasportit

Njoftim për thirrjen e mbledhjes Këshillit të Qarkut Lezhë”

  Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë thirrjen e mbledhjes së radhës  së Këshillit të Këshillit të Qarkut Lezhe,...

Shpallje për lëvizje paralele pranim ne sherbimin civil në kategorine ekzekutive,Specialist i protokollit,...

Specialist i protokollit, arshivës dhe shërbimit ndaj qytetareve (1)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINE E MESME DREJTUESE, ...

1. Publikim vendi i lire Pergjegjes i zyres juridike dhe burimeve njerezore