3 WATCH OUT PROJECT

Këshilli i Qarkut Lezhë përfitues i Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal të Zi 2014-2020 Projekti fitues i radhës është : 3 WATCH OUT “Trilateral model...

Helvetas Swiss Intercooperation (hsi) e financuar nga zyra e bashkëpunimit zvicerian në Shqipëri (sco-a),...

Ky Projekt ka për qëllim: • Vendosjen e Sistemit të menaxhimit të mbeturinave të ngurta në nivel Bashkiak sipas standardeve kombëtare; • Përcaktimin një modeli për...