3 WATCH OUT PROJECT

Këshilli i Qarkut Lezhë përfitues i Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal të Zi 2014-2020 Projekti fitues i radhës është : 3 WATCH OUT “Trilateral model...