Shpallje per levizjen paralele pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive,Pergjegjes DAMT IV-3.

Pergjegjes DAMT