3 WATCH OUT PROJECT

Këshilli i Qarkut Lezhë përfitues i Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal të Zi 2014-2020

Projekti fitues i radhës është : 3 WATCH OUT “Trilateral model of civil protection: WAys, Tools and CHallenges for OUr safeTy”, një model tre palësh bashkëpunimi për mbrojtjen cicile, projekti financohet në kuadër të Thirrjes së Parë për projektet Standard të Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal të Zi 2014-2020, Aksi 3 “Mbrojtja e mjedisit, menaxhimi i rrezikut dhe strategjia e ulët e karbonit“. Projekti perfundon më 14 mars 2020.

Partneri kryesor i projektit ( Leader i Projektit )  është Departamenti i Mbrojtjes Civile i Rajonit të Puglias.

Partneriteti i projektit përbëhet  pesë partnere  konkretisht :

dy partnerë shqiptarë,  Këshilli  i Qarkut i Lezhë dhe OJQ “Partneriteti për Zhvillim”

dy partnerë italianë, Universiteti i Barit , Departamenti i Shkencave Bujqësore dhe Mjedisit dhe OJQ “ Research and Cooperation’,

dhe një partner malazez, Ministria e Brendshme – Drejtoria për Menaxhimin e Emergjencave

Zona ku do te zbatohet projekti : Kune – Vain

Projekti eshte i ndare ne 5 WP :

WP M – MANAGEMENT ( menaxhimi i projektit )

WP T1 – DATA GATHERING AND LAND MAPPING( mbledhja e te dhenave dhe vendosja ne harte e zonave te riskut 

WP T2 INVESTMENTS( investime) ne Zone

WP T3 CIVIL PROTECTION AND SAFETY( mbrotja civile dhe siguria )

WP C – COMMUNICATION( komunikimi )